Contact

 VIENASHOP
Menu

Wij nodigen u uit om deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op alle Bestellingen, bevestigingen van Bestellingen en Overeenkomsten gesloten met Schenk SA, aandachtig te lezen.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden:

Koper: de partij die een Bestelling plaatst bij Schenk NV, of de partij aan wie een aanbod is gericht.

Bestelling: de door de Koper geplaatste bestelling van Producten, zoals beschreven in het bestelformulier van de Koper.

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Schenk NV en de Koper met betrekking tot de verkoop en aankoop van Producten.

Producten: producten geleverd door Schenk NV conform de Algemene Voorwaarden.

Schenk NV: Schenk, naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te avenue de Finlance 8, 1420 Braine-L’Alleud, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0418.154.627.

Specificaties: de kenmerken met betrekking tot de Producten vermeld in de Bestelling.

2. AANBOD, AANVAARDING, ANNULERING EN WEIGERING VAN BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES

2.1 Elke prijsafwijking van de tarieven van Schenk NV dient het voorwerp te zijn van een specifiek schriftelijk aanbod. Schenk NV kan haar aanbod te allen tijde intrekken of herzien alvorens de Bestelling te aanvaarden.

2.2 Tenzij anders bepaald, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Schenk NV van de Bestelling van de Koper. Geen enkele mondelinge bestelling geplaatst door de Koper bindt Schenk NV.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schenk NV gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van Producten, waardoor de toepassing van andere voorwaarden wordt uitgesloten. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Schenk NV is aanvaard. Schenk NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan de omstandigheden aan te passen en onmiddellijk toe te passen.

2.4 De kwaliteit, kwantiteit, beschrijving en Specificaties van de Producten zijn die welke zijn aangegeven in de door Schenk NV aanvaarde Bestelling. De Koper staat in voor de juistheid van de Specificaties van elke Bestelling die hij plaatst.

2.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Schenk NV behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing een jaargang (“millésime”) die niet meer op voorraad is, te vervangen door een volgende jaargang (“millésime”) van dezelfde kwaliteit.

2.6 De foto's van de Producten op de website van Schenk NV maken geen deel uit van de Overeenkomst. Schenk NV behoudt zich het recht voor om de verpakking zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. De foto's van de Producten mogen ook alleen worden gebruikt voor de verkoop van de door Schenk NV geleverde Producten.

2.7 De Koper bevestigt dat hij minstens 18 jaar oud is bij het plaatsen van zijn Bestelling.

3. PRIJS

3.1 De tarieven van Schenk NV zijn gebaseerd op de prijs van grondstoffen, lonen, commissies, behandelingen, wisselkoersen, enz. op de dag dat het aanbod tot stand kwam. Daarom behoudt Schenk NV zich het recht voor om de prijs van de Producten te verhogen om rekening te houden met elke wijziging in een van deze kosten die door Schenk NV moet worden gedragen als gevolg van een gebeurtenis buiten de controle van Schenk NV. In een dergelijk geval zal Schenk NV de Koper vooraf op de hoogte stellen van de verhoging van de prijs van de Producten, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn.

3.2 De prijs van de Producten wordt door Schenk NV in het aanbod of in de tarieflijst aangegeven. Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen van de Producten aangegeven in Euro en exclusief BTW. De Koper zal alle belastingen, rechten en heffingen betalen die verschuldigd zijn voor de levering van de Producten onder de Overeenkomst.

3.3 De tarieflijsten worden ten minste eenmaal per jaar door Schenk NV herzien.

4. BETALING

4.1 Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, tenzij er hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan. Er wordt geen korting verleend aan de Koper voor contante betaling. Facturen zijn betaalbaar op de door Schenk NV aangegeven bankrekening.

4.2 Alle rechten, belastingen en bankkosten of wisselkosten van welke aard dan ook zijn ten laste van de Koper.

4.3 Onverminderd de andere rechten of rechtsmiddelen waarover Schenk NV beschikt, wordt elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd (i) met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 40 EUR, ter dekking van de administratieve kosten die voortvloeien uit de laattijdige betaling en (ii) met een conventionele vertragingsinterest tegen de intrestvoet die is aangegeven in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien behoudt Schenk NV zich het recht voor om lopende Bestellingen op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldatum.

4.4 Tenzij anders bepaald, zal de Koper alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde betalingen uitvoeren zonder enige aftrek, hetzij in de vorm van een schuldvergelijking, tegenvordering, korting, terugbetaling of vermindering of in gelijk welke andere vorm. Schenk NV behoudt zich het recht voor om elk bedrag dat de Koper aan Schenk NV verschuldigd is voor geleverde Producten of voor een door Schenk NV verrichte dienst in mindering te brengen van elk aan de Koper verschuldigd bedrag.

4.5 Voor elke nieuwe Koper zal Schenk NV een voorafgaande solvabiliteitscontrole uitvoeren en Schenk NV behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen specifieke betalingsvoorwaarden toe te passen, namelijk een voorafgaande betaling voor de eerste twee Bestellingen.

4.6 Schenk NV behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen indien de financiële situatie of het betalingsgedrag van de Koper dit rechtvaardigt.

5. Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden Bestellingen geleverd volgens het door Schenk NV meegedeelde leveringsschema. Leveringstermijnen worden steeds als indicatie gegeven, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Schenk NV heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten, waarvan de klant in de bevestiging van Bestelling op de hoogte wordt gesteld. Het niet naleven van de aangegeven leveringstermijn geeft de Koper niet het recht om de beëindiging van de Overeenkomst of enige schadevergoeding te eisen.

5.2 In het geval van vervoer over de weg, waarbij tussen partijen is overeengekomen dat Schenk NV verantwoordelijk is voor het transport van de Producten van de plaats van levering naar haar depot of warenhuis, vinden de leveringen plaats “vrachtvrij tot” (CPT – carriage paid to) de overeengekomen bestemming.
Wanneer met de Koper wordt overeengekomen dat deze zelf het volledige transport van de Producten op zich neemt, vinden de leveringen plaats “vertrek in de fabriek/kelder – ex works” (EXW – named place) en wordt de levering geacht te zijn verricht op de plaats van afhaling. In dat laatste geval, zal de Koper aan Schenk NV een passend bewijs van ontvangst van de levering bezorgen.

5.3 Schenk NV kan geen retourzendingen van Producten aanvaarden zonder kennisgeving en zonder haar voorafgaande toestemming. Elk verzoek tot terugzending moet verder gebaseerd zijn op overtuigende bewijzen.

5.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om, op straffe van verval, alle nuttige maatregelen te nemen om onmiddellijk een anomalie, verlies of schade tijdens het laden, transport of lossen van de Producten vast te stellen en Schenk NV onmiddellijk schriftelijk en uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na levering op de hoogte te stellen. Bij gebrek van een dergelijke kennisgeving aan Schenk NV wordt de Koper geacht de Producten te hebben aanvaard.

5.5 Indien de Producten met behulp van pallets worden vervoerd, dienen deze onmiddellijk na het lossen door de vervoerder te worden teruggebracht, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

 6. Overdracht van risico en eigendom

6.1 De overdracht van de risico's van verlies of schade aan de Producten vindt plaats op het ogenblik van levering of, als de Koper de Producten ten onrechte niet in ontvangst neemt, op het ogenblik dat Schenk NV de Producten ter levering heeft aangeboden.

6.2 Niettegenstaande de levering en overdracht van de risico's met betrekking tot de Producten, gaat de eigendom van de Producten pas over naar de Koper na ontvangst door Schenk NV van de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs van de Producten, in hoofdsom en toebehoren.

6.3 Tot op het ogenblik van eigendomsoverdracht van de Producten aan de Koper is de Koper verantwoordelijk voor de Producten en behoudt hij deze als bewaarder van Schenk NV.

6.4 Tot op het ogenblik van eigendomsoverdracht van de Producten aan de Koper (en op voorwaarde dat de Producten nog bestaan en niet zijn doorverkocht), mag Schenk NV de Koper te allen tijde verzoeken om de Producten aan Schenk NV te overhandigen.

6.5 De Koper is niet gerechtigd de Producten die eigendom blijven van Schenk NV te verpanden of op enigerlei wijze met een zekerheid te bezwaren.

7. GARANTIE

7.1 Onder voorbehoud van de bepalingen in de artikelen 7.2 tot en met 7.5 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert Schenk NV dat de Goederen zullen voldoen aan hun Specificaties en aan de gebruikelijke normen voor productie- of leveringskwaliteit op het ogenblik van de levering.

7.2 Er zal geen garantie worden verleend indien, omwille van de Koper of van een derde partij, de Producten:
(a) worden gebruikt, gehanteerd, versneden of gewijzigd;
(b) verborgen of zichtbare gebreken vertonen die het gevolg zijn van abnormaal gebruik, installatie, transformatie of verwerking van de Producten of van het niet naleven van de instructies van Schenk NV (mondeling of schriftelijk);
(c) onder abnormale omstandigheden of onder ongepaste temperatuursomstandigheden worden opgeslagen.

7.3 Elke klacht van de Koper voor niet-conformiteit of zichtbaar gebrek in de Producten moet binnen 48 uur na het ogenblik van levering aan Schenk NV worden gemeld. De goedkeuring van de Producten wordt geacht te zijn verkregen als de Koper geen klacht indient binnen 48 uur na de levering.

7.4 Elke klacht van de Koper met betrekking tot verborgen gebreken of gebreken die niet binnen 48 uur na het ogenblik van de levering kunnen worden ontdekt, moet binnen 7 (zeven) dagen na de ontdekking van het gebrek of defect en in elk geval niet later dan één jaar na de datum van de levering aan Schenk NV worden gemeld.

7.5 Indien Schenk NV overeenkomstig de Algemene Voorwaarden in kennis wordt gesteld van een klacht op grond van een gebrek of anomalie in de Producten, mag Schenk NV naar eigen goeddunken ervoor kiezen de Producten kosteloos te vervangen of de prijs van de Producten aan de Koper terug te betalen, in welk geval Schenk NV geen enkele verplichting jegens de Koper meer heeft.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De aansprakelijkheid van Schenk NV uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot:
(a) vergoeding van directe, persoonlijke, bepaalde en voorzienbare schade geleden door de Koper en uitsluitend veroorzaakt door Schenk NV (inclusief haar werknemers, agenten en personen voor wie zij verantwoordelijk is) in verband met de levering van de Producten; en
(b) in ieder geval tot de prijs van de Producten die aan de oorsprong liggen van de klacht die aanleiding heeft gegeven tot de schadevergoeding.

8.2 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen hebben niet tot gevolg dat de aansprakelijkheid van Schenk NV wordt beperkt of uitgesloten in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Schenk NV (inclusief haar werknemers, agenten en personen voor wie zij verantwoordelijk is), in geval van grove of opzettelijk fout van Schenk NV (inclusief haar werknemers, agenten en personen voor wie hij verantwoordelijk is), of in de gevallen waarin de wet de verkoper niet toestaat om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

9. OVERMACHT

9.1 Schenk NV kan jegens de Koper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of benadeling die aan de Koper zou worden toegebracht en die direct of indirect zou voortvloeien uit de niet-uitvoering of een vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen door Schenk NV, indien een dergelijke tekortkoming of vertraging te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden of aan een geval van overmacht.

9.2 Als gevallen van overmacht met betrekking tot de verplichtingen van Schenk NV worden beschouwd: gebeurtenissen buiten de controle van Schenk NV en die Schenk NV niet redelijkerwijs kan voorzien, voor zover deze gebeurtenissen de nakoming van de verplichtingen van Schenk NV bemoeilijken of bezwaren. Dit omvat - maar is niet beperkt tot - gevallen van (gevaar voor) oorlog, brand, natuurrampen of klimatologische gevaren, explosies, daden van vandalisme, rellen, burgerlijke onrusten, terroristische daden, stakingen, lock-outs, beslissingen van publieke overheden, tekorten aan grondstoffen of personeel, onderdrukking of blokkering van transportmiddelen en de beschikbaarheid van telecommunicatienetwerken, wijziging van de toepasselijke regelgeving op de Algemene Voorwaarden, en storing van de energiebronnen, die zich voordoet op de terreinen en/of tegen Schenk NV en/of de leveranciers en/of dienstverleners waarvan zij afhankelijk is, of elke andere onvoorziene gebeurtenis buiten de controle van Schenk NV, ongeacht de aard ervan.

9.3 In geval van overmacht, mag Schenk NV van rechtswege leveringen opschorten of de Overeenkomst ontbinden. In deze gevallen mag de Koper geen aanspraak maken op schadevergoeding van Schenk NV.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die Schenk NV ter beschikking staan, mag Schenk NV per aangetekende brief de Overeenkomst beëindigen of elke levering uit hoofde van de Overeenkomst opschorten, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, wanneer een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
(a) indien de Koper een schending van de Overeenkomst begaat die niet kan worden hersteld of, in het geval van een herstelbare tekortkoming, indien de Koper deze schending niet herstelt binnen de 30 (dertig) dagen na de ingebrekestelling die per aangetekende brief aan de Koper is verzonden;
(b) indien de Koper onderworpen is aan maatregelen van inbeslagneming of sekwestratie van alle of van een deel van zijn activa of niet in staat is om aan zijn uitstaande verplichtingen te voldoen, of aan maatregelen om een regeling met zijn schuldeisers te treffen, of om een bewindvoerder, vereffenaar, curator, beheerder of agent aan te wijzen om zijn activa te beheren, of om de opening van een liquidatieprocedure aan te vragen (‘een Insolventiegebeurtenis’), op voorwaarde dat Schenk NV de toelatingen heeft verkregen of heeft voldaan aan alle procedures die door de toepasselijke wetgeving worden vereist.

10.2 De Koper heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Schenk NV als deze laatste het onderwerp is van een Insolventiegebeurtenis.

10.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst als gevolg van een fout van de Koper, betaalt de Koper een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het totale bedrag van de Overeenkomst aan Schenk NV, als vergoeding voor de opgelopen kosten en voor het verlies van winst, onverminderd het recht van Schenk NV om terugbetaling te vorderen van de kosten die Schenk NV heeft gemaakt bij het terugkrijgen van de Producten.

11. Splitsbaarheid van de overeenkomst

Indien enige bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-toepasselijk wordt geacht, zijn de partijen akkoord dat de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven.

12. Afstand

Elke afstand van enig recht of rechtsmiddel onder de Overeenkomst is alleen afdwingbaar indien schriftelijk uitgedrukt en vormt geen afstand met betrekking tot een latere schending of verzuim. Het niet of met vertraging uitoefenen door Schenk NV van enig recht of rechtsmiddel waarin de Overeenkomst of de wet voorziet, vormt geen afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel, noch van enig ander recht of rechtsmiddel, en sluit de verdere uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel of van enig ander recht of rechtsmiddel verder niet uit.

13. Bescherming van persoonsgegevens

Schenk NV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over de verwerking en bescherming van deze persoonsgegevens vindt u op de website van Schenk NV: https://www.schenk.be/.

14. Toepasselijk recht en toewijzing van bevoegdheid

14.1 De Overeenkomst en alle geschillen of betwistingen die daaruit voortvloeien (met inbegrip van buitencontractuele geschillen of betwistingen) worden beheerst door het Belgisch recht, tenzij de partijen schriftelijk anders beslissen.

14.2 Elk geschil dat niet in der minne wordt opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

OVER ONS

Een Europese groep actief over heel de wereld. Het bedrijf ontstond in 1893 in Rolle (Zwitserland). Arnold Schenk, zoon van oprichter Charles, stelt vanaf het begin als doelstelling ... Lees meer...

PRIVACYBELEID

VERKOOPSVOORWARDEN

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Schenk n.v. bevordert de convivialiteit maar raadt zijn consumenten aan zich op verantwoordelijke wijze te gedragen. Wij staan erop dat onze producten met mate... Lees meer...

IFS CERTIFICERING

Schenk nv-sa is IFS Broker gecertificeerd. Om aan de IFS normen te voldoen, willen wij u informeren dat een zeer grote meerderheid van de producten die we op de markt brengen GFSI-gecertificeerd is (Global Food Safety Initiative) ... Lees meer...

CONTACT

Schenk n.v.
Avenue de Finlande 8
1420 Braine-L’Alleud

sylvie.lantain@schenk.be
Lieve.Tavernier@schenk.be

Tel: +32 2 352 04 20