Contact

Alle bestellingen, orderbevestigingen en verkoopovereenkomsten zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. De koper wordt geacht deze te kennen en aanvaard te hebben door het enkele feit dat hij gecontracteerd heeft met S.B.

Behoudens andersluidend beding komt de overeenkomst tot stand door de ontvangst door S.B. van de bestelling van de koper.
De leveringstermijnen worden steeds ten indicatieve titel aangegeven, tenzij er anders, op uitdrukkelijke wijze en bij geschrift, is overeengekomen. Het niet respecteren van de aangegeven leveringstermijn geeft de koper geen recht om de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding en interesten te vorderen.
In geval een bindende leveringstermijn is overeengekomen, zullen uitzonderlijke omstandigheden of overmacht (zoals oorlog, oorlogsdreiging, burgeroproeper, brand of andere vernieling, geheel of gedeeltelijk lamleggen van transporten, beslissing van de publieke overheid, ziekte of onbeschikbaarheid van het personeel, staking, lock-out, verstoringen of stilleggen van de produktie, enz… zonder dat deze opsomming limitatief is) S.B. van rechtswege machtigen om hetzij de leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te verbreken. In geen enkel van beide gevallen zal de koper van S.B. schadevergoeding kunnen vorderen.
Wordt eveneens beschouwd als uitzonderlijke omstandigheid of overmacht het feit dat S.B. zelf de gevolgen dient te ondergaan van een vertraging in het produktieproces, of in het geval dat de producent op zijn beurt geconfronteerd wordt met een verlenging van zijn leveringstermijn door slechte weeromstandigheden, vrieskou, of vertraging in de levering van flessen en kurken.
In het geval waarbij tussen partijen overeengekomen wordt dat de goederen over zee of via binnenscheepvaart vervoerd worden, heeft de levering behoudens andersluidend beding plaats “ex works” (EXW – named place).
In geval van vervoer over de weg, waarbij tussen partijen overeengekomen wordt dat S.B. de verzending van de goederen op zich neemt vanaf de plaats van de levering tot aan zijn depot of tot aan zijn entrepot, heeft de levering plaats “port betaald tot aan” (CPT – carriage paid to) de overeengekomen bestemming.

Ingeval met de koper overeengekomen werd dat hijzelf het volledige transport voor zijn rekening neemt, dan heeft de levering plaats “af fabriek/kelder – ex works” (EXW – named place), en wordt de levering geacht plaats te vinden op de plaats van afhaling. In dit laatste geval zal de koper aan S.B. een afdoend bewijs van de inontvangstname afleveren.
S.B. is niet gehouden de terugname van de goederen te aanvaarden zonder haar advies en voorafgaand akkoord.
Ingeval de koper zijn bestelling niet in ontvangst neemt binnen de 4 (vier) werkdagen na de verzending per aangetekende post van een aanmaning, behoudt S.B. zich het recht voor om hetzij de koop ambtshalve te ontbinden, hetzij de koper te verplichten zijn bestelling in ontvangst te nemen en zich te schikken naar de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten.
Op straffe van verval dient de koper alle nuttige maatregelen te nemen om ieder verlies of beschadiging tijdens het laden, vervoer of afladen van de goederen onmiddellijk te laten vaststellen, en dient hij alle voorbehoud te maken tegenover de vervoerder. Hij brengt onmiddellijk S.B., schriftelijk op de hoogte van elk verlies of beschadiging van de goederen tijdens het laden, het vervoer of het afladen.
Indien de goederen worden vervoerd met behulp van een stelling, kader, palet of ander toestel dat eigendom is van S.B., dienen deze toestellen onmiddellijk, na het afladen door de vervoerder, te worden terugbezorgd, behoudens enige andere termijn die schriftelijk is overeengekomen.
Enkel de paletten van het type EURO in goede staat van 120 centimeter op 80 centimeter worden gebruikt en aanvaard.
In het geval dat de producten of verpakkingen voorzien zijn van een code EAN met 13 cijfers meegedeeld op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling, kan S.B. niet aansprakelijk gesteld worden voor de foutieve aflezing van code of voor de beschadiging ervan ten gevolge van de verpakking of het transport.
De geleverde goederen blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van S.B. tot aan de integrale en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, in hoofdsom en toebehoren.
De bestekken en prijsoffertes van S.B. zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, bezoldigingen, commissies, salarissen, wisselkoersen, enz… op de dag waarop de offerte wordt opgesteld. Bijgevolg behoudt S.B. zich het recht voor de prijzen aan te passen in functie van de wijziging van deze parameters.
De facturen zijn contant betaalbaar zonder disconto, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende bepaling.

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van S.B. of op de door hem aangegeven rekening, waarbij alle rechten, taksen en bankkosten of allerhande wisselkosten ten laste van de koper zijn.
Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswegen vermeerder worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 50, bedoeld om de administratieve kosten ten gevolge van de achterstallige betaling te dekken. Daarenboven zal de koper van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventioneel verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij elke aangevatte maand beschouwd zal worden als een volle. De verkoper behoudt zich daarenboven het recht voor om de verkoop, evenals elke uitstaande bestelling, op te schorten of te verbreken.
Ingeval van ontbinding van de koop omwille van een fout van de koper, zal deze aan S.B. een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 20% van het globaal bedrag van de overeenkomst, ten titel van forfaitaire vergoeding voor de gedane kosten en de gederfde winst, zonder afbreuk te doen aan het recht van S.B. om de terugbetaling te vorderen van de kosten die hij gedragen heeft om de goederen terug in zijn bezit te nemen.
Geen enkele klacht zal worden aanvaard na gebruik, behandeling, versnijding of verandering van de goederen door de koper of een derde. Geen enkele vrijwaring wordt verleend voor gebreken, verborgen of zichtbaar , die het gevolg zijn van een gebruik, installatie, verwerking of behandeling van de goederen die abnormaal is of niet beantwoordt aan de professionele normen en aan de instructies van S.B. Geen enkele vrijwaring zal worden gegeven voor een abnormale plaatsing van de goederen, of in onaangepaste temperatuuromstandigheden.
De aanvaarding wordt geacht voltrokken te zijn indien de goederen niet binnen de 48 uur na de levering ervan werden geprotesteerd. Geen enkele klacht zal nadien aanvaard worden wegens niet-conformiteit of zichtbaar gebrek.
De verborgen gebreken of de gebreken die niet kunnen worden vastgesteld binnen de 48 uur na de levering van de goederen, dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van S.B. op zijn maatschappelijke zetel.
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle betwistingen die niet minnelijk worden opgelost vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.
De volledige versie van onze algemene verkoop condities beschikbaar op aanvraag.

OVER ONS

Een Europese groep actief over heel de wereld. Het bedrijf ontstond in 1893 in Rolle (Zwitserland). Arnold Schenk, zoon van oprichter Charles, stelt vanaf het begin als doelstelling ... Lees meer...

PRIVACYBELEID

VERKOOPSVOORWARDEN

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Schenk n.v. bevordert de convivialiteit maar raadt zijn consumenten aan zich op verantwoordelijke wijze te gedragen. Wij staan erop dat onze producten met mate...

Lees meer...

CONTACT

Schenk n.v.
chaussée de Tervueren, 375 (Ring R0)
1410 Waterloo

sylvie.lantain@schenk.be
Lieve.Tavernier@schenk.be

Tel: +32 2 352 04 20